Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja ter dobrega počutja na delovnem mestu. 

To dosežemo s kombinacijami:

 • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
 • spodbujanja delavcev, da se udeležijo zdravih dejavnosti,
 • omogočanja izbire zdravega načina življenja,
 • spodbujanja osebnega razvoja.

Programov promocije zdravja na delovnem mestu ni smiselno izvajati, če hkrati ne ponujamo varnega in zdravega delovnega okolja. Promocija zdravja na delovnem mestu temelji na kulturi zdravja, ki zahteva predvsem ustrezno obvladovanje tveganja. Promocija zdravja na delovnem mestu presega zakonske zahteve in je uspešna le, če je vključena v vse organizacijske procese kot trajen element.

 

Zakaj vlagati v promocijo zdravja na delovnem mestu?

Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se doseže:

 • zmanjšanje izostajanja od dela,
 • večjo motivacijo in izboljšano produktivnost,
 • lažje zaposlovanje,
 • manjšo fluktuacija zaposlenih,
 • pozitivno in skrbno podporo.

Raziskave so pokazale, da vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos med 2,5 in 4,8 evra zaradi manjših stroškov izostajanja od dela.

Prvi koraki na področju promocije zdravja:

 • obisk delovne organizacije – spoznavanje delovne organizacije (sistem vodenja, poslovanje, kakovost, varovanja okolja, delo z nevarnimi kemikalijami, nedovoljene snovi ...);
 • pregled obstoječe dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, varovanja okolja ...);
 • priprava poročila o stanju ter načrta aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

Nadaljnji koraki pri načrtovanju promocije zdravja:

 • izdelava analize zdravja za podjetje;
 • predstavitev rezultatov s poudarkom na ugotovljenih problematikah;
 • sestavljanje Ekipe za zdravje, ki deluje znotraj delovne organizacije;
 • usposabljanje članov Ekipe za zdravje;
 • določiti prednostne naloge, na podlagi katerih se izdela Program promocije zdravja na delovnem mestu;
 • realizacija programa po načrtu Programa promocije zdravja na delovnem mestu;
 • analiziranje učinka programa promocije zdravja na delovnem mestu. 
© 2023 Varteg